สถาปัตย์แจกแบบบ้านฟรี สำหรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็กในวงเงินที่จำกัด

ที่อยู่อาศัยขนาดเล็กสำหรับสังคมร่วมสมัย

    ขอเชิญผู้สนใจชมงานออกแบบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่อยู่อาศัยขนาดเล็กสำหรับสังคมร่วมสมัย งบประมาณก่อสร้าง ไม่รวมค่าแรงและตกแต่งภายใน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการ ที่อยู่อาศัยขนาดเล็กสำหรับสังคมร่วมสมัย ในงานเกษตรภาคอีสาน ณ ศาลาจตุรมุข  อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2563   ซึ่งผลงานทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2 โดยมี รศ.ดร. วารุณี หวัง เป็นอาจารย์เจ้าของรายวิชา ร่วมกับ รศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล  ,  ผศ.ดร. ทรงยศ วีระทวีมาศ  และ  ผศ.ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ  คณาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชานี้

ที่มาของโครงการนี้ได้กล่าวถึง  ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงมากขึ้น  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกันมีปัญหาในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลง ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ ครอบครัวมีขนาดเล็กลง เป็นต้น ขณะเดียวกันผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้น หรือรูปแบบครอบครัวปัจจุบันไม่ได้เป็นครอบครัวขยายเหมือนในอดีต

ประเด็นที่อยู่อาศัยขนาดเล็กถูกนำมาเป็นจุดเริ่มต้นของการนำปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ เป็นโจทย์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 13 กลุ่ม ในวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2 (Vernacular Architecture II) โดยนักศึกษาต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และร่วมนำเสนอแนวทางการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่ตอบสนองต่อครอบครัวขนาดเล็ก ผ่านการออกแบบที่อยู่อาศัยซึ่งอาจทำหน้าที่ตอบโจทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ให้เพิ่มขึ้น ลดภาระจากค่าก่อสร้างได้มากขึ้น ภายใต้งบประมาณค่าวัสดุ (ไม่รวมค่าแรงและค่าดำเนินการอื่นๆ) ไม่เกิน 500,000 บาทหรือต่ำกว่านั้น ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ถูกให้ความสำคัญอันดับแรก ซึ่งผลงานออกแบบนำเสนอความหลากหลายทั้งบ้านพักอาศัย  รวมไปถึงบ้านพักอาศัยที่สามารถรองรับพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในเมืองและชนบท เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตในปัจจุบัน ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว การใช้งานที่ต้องการความเป็นเอนกประสงค์มากขึ้น

นอกจากนี้จากการตีความโจทย์ภายใต้มุมมองที่หลากหลาย นักศึกษายังได้นำเสนอแนวคิดบางอย่างที่ควรจะต้องคำนึงถึง ในการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปในอนาคตอีกด้วย เช่น การนำวัสดุมาใช้ใหม่ การใช้พื้นที่หน้าบ้านทำกิจกรรมเชิงพาณิชย์ได้ การเป็นบ้านในสวน การมีสวนสีเขียวภายในบ้าน หรือบ้านที่รองรับกิจกรรมร่วมสมัยในชุมชนชนบท เป็นต้น

ท่านที่สนใจสามารถดูแบบบ้านทั้งหมดใน https://www.facebook.com/Vernacular-ARCH-KKU-102340391324471/
หรือดูภาพเคลื่อนไหว คลิกตรงนี้

 

ข้อมูลและภาพประกอบ :  Facebook Fanpage  Vernacular-ARCH-KKU
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top