มข.เปิดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 (Kaen International Film Festival)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และเครือข่ายด้านภาพยนตร์ จัดกิจกรรมสำหรับคนรักหนังในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 (Kaen International Film Festival) ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2564 เปิดโอกาสให้ผู้รักภาพยนตร์ได้มีส่วนร่วมและรับองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์อย่างเต็มที่กับกิจกรรมด้านภาพยนตร์ที่หลากหลาย

สำหรับ พิธีเปิดเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 (Kaen International Film Festival) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ กล่าวรายงานกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนิตย์ จิตนุกูล ผู้กำกับภาพยนตร์ ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ เจตน์ บุณโยประการ ผู้กำกับภาพยนตร์ ไพโรจน์ สังวริบุตร นักแสดงภาพยนตร์ ร่วมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

เทศกาลหนังเมืองแคน จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยและมีความต่อเนื่องและมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมไปถึงสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจภาพยนตร์ รวมไปถึงในเรื่องการผลิตภาพยนตร์อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการสร้างภาพยนตร์และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านภาพยนตร์ให้กับผู้ที่สนใจการผลิตภาพยนตร์ นำไปต่อยอดในวิชาชีพได้ ทั้งนี้เทศกาลหนังเมืองแคน ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากประชาชนทั่วไปในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น และยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นความสำคัญ และโอกาสในการที่จะสนับสนุน ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ให้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะคนอีสาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใช้ฐานของการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในมิติที่หลากหลาย

สำหรับ เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 (Kaen International Film Festival) มีกิจกรรมด้านภาพยนตร์มากมาย อาทิ กิจกรรมเดินพรมแดง โดยนักแสดง นางแบบ นายแบบ และผู้กำกับชั้นนำของเมืองไทย การประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น การฉายภาพยนตร์ เบิ่งฮูปเงาเล่าเรื่องหนัง การเสวนาภาพยนตร์ “Soft Power เหลียวหน้า แลหลัง คอนเท้นต์ อีสานสู่คอนเท้นต์ระดับโลก” นิทรรศการด้านภาพยนตร์

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า งานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและขีดความสามารถของนักศึกษา ตลอดทั้งประชาชนที่สนใจด้านภาพยนตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ผลิตภาพยนตร์เชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศผนวกกับความคิดสร้างสรรค์มาผลิตภาพยนตร์ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงพลังทางความคิด การสร้างค่านิยมและประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นไปสู่วงกว้าง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนและเยาวชนหันมาสนใจในความเป็นภาพยนตร์มากขึ้น ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจผู้เข้าร่วมงานทุกท่านร่วมเป็นส่วนสำคัญในการต่อยอดผลิตผลงานภาพยนตร์ที่มีคุณภาพต่อไป

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมด้วยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่ายได้จัดโครงการเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 ขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดและเปิดพื้นที่ให้แก่  ผู้ที่สนใจด้านภาพยนตร์ได้เผยแพร่ผลงานผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการในหลากหลายมิติ ทั้งนี้การจัดงานได้เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสในการส่งเสริมอุตสาหกรรมของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้มีพื้นที่ในการเผยแพร่และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง ตลอดทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ จากวิทยากร และผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย

ภาพ/ข่าว  : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

KKU opens a creative venue for film production in the 6th Kaen International Film Festival

https://www.kku.ac.th/14337

 

 

Scroll to Top