มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามความร่วมมือ วช. สวทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ส่งเสริมเยาวชนขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

มข. ร่วมลงนามความร่วมมือ วช. สวทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย
ศาสตราจารย์ พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์ พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”  ณ เวที Highlight Stage ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง วช. สวทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย 10 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานการลงนาม

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

    ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ     

     ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ตลอดหลายปีที่ผ่านมา วช. ได้ทำหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณและจัดทำสัญญารับทุนกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายตามความร่วมมือทั้ง 10 แห่งในทุกภูมิภาค ภายใต้แผนงาน “แผนพัฒนานักประดิษฐ์และนักวิจัยรุ่นใหม่” ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition : YSC) ซึ่งเป็นการสนับสนุนเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ให้มีโอกาสแสดงความสามารถและทักษะที่เป็นนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ
  2. โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest : NSC) เป็นการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย สร้างนักเขียนโปรแกรมที่มีทักษะและความสามารถสูงให้กับวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

     ซึ่งการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และฝึกทักษะวิจัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อต่อยอดผลงานสู่เวทีในระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนก้าวสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัย วิศวกรวิจัย หรือ นวัตกรในอนาคตต่อไป

ภาพ/ข่าว : ภณิดา  โมคมูล  กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข

Khon Kaen University signs an MOU with NRCT, NSTDA and network universities to promote Thai youths in science and technology at the “Thailand Research Expo 2022”

https://www.kku.ac.th/14188

Scroll to Top