ดีป้า จับมือ 6 สถาบันการศึกษาพัฒนาสื่อการสอน “โลกแห่งอุปกรณ์อัจฉริยะ” ส่งต่อคุณครูเพื่อเสริมความรู้ด้านดิจิทัลแก่เยาวชนทั่วประเทศกว่า 100,000 คน

สำนักข่าว : bizbug.co

URL :  https://www.bizbug.co/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-6-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259b%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2-%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad-6-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a8

วันที่เผยแพร่ :   15  ต.ค. 2564

Scroll to Top