EECi ดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์อีสาน หารือความร่วมมือ หนุนโครงสร้างพื้นฐานภาคอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสวทช.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ บรรยายการดำเนินงานในฐานะสถาบันแม่ข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของภาคเอกชนและชุมชน

ทั้งนี้ นางสาวรัฐอาภา ศักดิ์ศาสตร์ ผู้จัดการแผนกจัดการอาคาร นำเยี่ยมพื้นที่อาคารฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และรศ.ดร.รวี หาญเผชิญ นักวิจัยในโครงการ KKU Smart City บรรยายภารกิจของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Smart City ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

 

ภาพ : ณัฐกานต์ / ณัฐธิดา

ข่าว : ณัฐกานต์

#EECi #KKUSP #NESP

Scroll to Top