มข. นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ ช่วยพยาบาลคัดกรองและส่งยาช่วงสถานการณ์โควิด19

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำหุ่นยนต์บรรณารักษ์ Bookky และ Bunny ช่วยเสริมทัพช่วยคุณหมอคุณพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยนำส่งหุ่นยนต์ไปช่วยสนับสนุนการทำงานเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยได้มีการถ่ายทอดและสาธิตการใช้งานหุ่นยนต์ด้วยการสั่งงานผ่าน Smart phone หรือ Tablet ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

    รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การสนับสนุนในครั้งนี้เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงจากการใกล้ชิดผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง โดยหุ่นยนต์สามารถช่วยในการซักประวัติคนใข้ผ่านทาง Video Call จากพยาบาล และให้ผู้เข้ารับการตรวจสอบอาการจากการซักประวัติของพยาบาลผ่านทางหน้าจอของหุ่นยนต์ และหุ่นยนต์อีก 1 ตัว ได้นำไปช่วยเหลือในการส่งยา ผ่านการควบคุมด้วย Tablet ในห้องสังเกตอาการ นอกจากนี้สำนักหอสมุดได้ช่วยเสริมทัพการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการส่งมอบหน้ากากผ้า ที่ล็อกขวดเจล Face shield และเปิดพื้นที่ KKU Maker Space สนับสนุนการผลิตชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ๆที่จะสามารถสนับสนุนการทำงานของคุณหมอ และบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป

   นางสาวศศิพร ยงยะพันธ์ พยาบาลห้องฉุกเฉิน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณสำนักหอสมุด ที่ให้การสนับสนุนน้องหุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัว ที่มาเป็นอีก 1 ช่องทางในการสื่อสารกับคนไข้ได้ง่ายขึ้นด้วยการเว้นระยะห่างของผู้มีอาการเข้าข่าย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ พยายาลจะทำการซักประวัติผ่านทางหุ่นยนต์ และช่วยส่งยาด้วยการนำยาใส่ตระกร้าส่งให้แก่คนไข้ ทำให้มีความมั่นใจในได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยลดความเสี่ยงในการปฏับัติงานได้มากยิ่งขึ้น

ข่าว/ภาพ: นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย

พยาบาลควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ในการนำส่งยา
สั่งงานผ่าน Tablet ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัส
ซักประวัติคนไข้ผ่านทางหุ่นยนต์
ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น รับการวัดอุหภูมิ
ซักประวัติคนไข้ผ่านทาง Tablet

Scroll to Top