สถาบันขงจื่อ มข. ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร ผู้สนใจ สมัครเรียนภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

 

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีนหลักสูตรสำหรับบุคลากร มข. ภาคเรียนที่ 1/2567

สำหรับคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา เรียน 17.00 – 19.00 น. ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย.-11 ก.ย. 2567

หลักสูตร 1 และ 3 เรียน จันทร์/พุธ

หลักสูตร 2 และ 4 เรียน อังคาร/พฤหัสบดี

ขั้นตอนการสมัคร

– กรอกใบสมัครด้วยตนเองและแนบสำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้ที่สถาบันขงจื่อ ตั้งแต่วันนี้ -20 มิ.ย. 2567 ในวันและเวลาราชการ

ค่าลงทะเบียน (มัดจำ) 1,000 บาท เข้าเรียนครบ 80% รับค่าลงทะเบียนคืนเมื่อจบหลักสูตร *** กรุณารับคืนเมื่อภาคการศึกษา

*** ทั้งนี้การจะเปิดเรียนหรือไม่ เปิดเรียนช่วงวันใดบ้าง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครเป็นหลัก

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 043-204-142 ในวัน-เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ

พิเศษสุดๆ ผู้สมัครเรียนในภาคเรียนนี้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (นอกสถานที่)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. – 4 ต.ค. 2567 เวลาเรียน 17.00-19.00 น. (สัปดาห์ละ 2 วัน)

วิธีการสมัคร

1.รับและกรอกใบสมัครที่สถาบันขงจื่อ ในวันและเวลาราชการ / หากต้องการกรอกและส่งใบสมัครผ่านอีเมล์ให้แจ้งขอรับใบสมัครไปที่ kkuconfucius@gmail.com

  1. หลักฐานประกอบการสมัคร

2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก/แว่นดำ พื้นหลังสีฟ้า/ขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และสถานศึกษาหรือหน่วยงานคู่ความร่วมมือ แนบสำเนาบัตร นักเรียน นักศึกษา หรือ

บัตรข้าราชการ/พนักงาน (ค่าสมัครเรียน 1,500 บาท /รายวิชา)

2.2 บุคคลทั่วไปแนบ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง   (ค่าสมัครเรียน 3,200 บาท /รายวิชา)

3.สถาบันฯจะสรุปจำนวนผู้สมัคร รายวิชาที่เปิดเรียน จากนั้นจะส่ง QR code ชำระเงินและอัตราค่าสมัครเรียน แก่ผู้สมัครทางอีเมล เมื่อปิดรับสมัคร

***สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น.***

*** ทั้งนี้การจะได้เปิดเรียนรายวิชาใดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครเป็นหลัก

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 043-204-142 ในวัน-เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น

Scroll to Top