คณะวิทยาศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 13-17 พ.ค. นี้

เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ สำหรับการแข่งขัน “เคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20” The 20th Thailand Chemistry Olympiad (TChO20)  โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  ระหว่างวันที่  13 – 17 พฤษภาคม 2567  มีนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. จาก 14 ศูนย์ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ในพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวานนี้ (13 พฤษภาคม 2567) ได้รับเกียรติจาก นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขัน  มี  รศ. นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผูเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน  ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันขัน  และมี รศ. เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ สอวน. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

กิจกรรมในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ประกอบด้วย การรับชมวีดิทัศน์แนะนำศูนย์ สอวน. สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเชิญธง สอวน. และธงประจำศูนย์ฯ ขึ้นบนเวที การแนะนำผู้แทนศูนย์ สอวน. ทั้ง 14 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ศูนย์มหาวิทยาลัยทักษิณ   ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ศูนย์โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ศูนย์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  และศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับว่า ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิ สอวน. ได้ให้เกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในปี พ.ศ. 2567 นี้ เป็นโอกาสครบรอบปีที่ 60 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น “60 ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม” โดยคณะวิทยาศาสตร์เป็น 1 ใน 3 คณะที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกเหนือจากพันธกิจด้านการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว พันธกิจหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและสังคม เรามีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมและตลอดชีพ โดยได้มีความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง โรงเรียนต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย”

ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี กล่าวรายงานถึงโครงการโอลิมปิกวิชาการ ซึ่งเป็นพระประสงค์ขององค์ประธานมูลนิธิ สอวน. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่จะสนับสนุนให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่มีความสามารถมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามความถนัด ทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ในปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ

กิจกรรมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ประกอบด้วย การสอบภาคทฤษฎี และ การสอบภาคปฏิบัติ ของนักเรียน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ประเมินและตัดสินผล และมีอาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูผู้สังเกตการณ์ของแต่ละศูนย์ร่วมพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน  ซึ่งแนวทางการดำเนินงานทั้งหมดเป็นแนวทางที่ปฏิบัติสำหรับการสอบแข่งขันระดับนานาชาติ ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 100 คน อาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูผู้สังเกตการณ์ 48 คน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอวน. 12 คน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 110 คน และนักศึกษาพี่เลี้ยง 45 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 315 คน นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการอบรมเคมีโอลิมปิก ค่ายที่ 1 และ 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ทั้ง 14 ศูนย์ รวมถึงนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกของ สสวท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ ต่อไป

ด้าน นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ว่า ” มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มูลนิธิ สอวน. ได้ให้เกียรติจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 จังหวัดขอนแก่นยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติต่อไป ท่านรองผู้ว่าฯ ได้อำนวยพรให้การจัดกิจกรรมนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการแข่งขัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจในวัฒนธรรมประเพณีอีสานที่จังหวัดขอนแก่น และกลับมาเยือนเราอีกในโอกาสต่อไป”

หลังจากกล่าวเปิดการแข่งขันและให้โอวาสแก่นักเรียนแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันวางแผ่น TLC (Thin Layer Chromatography) ลงในบีกเกอร์ตัวทำละลาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 อย่างเป็นทางการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Scroll to Top