korattimes-AIS ร่วม มข.และพาณิชย์จังหวัดมอบเครื่องสีข้าวส่งเสริมศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

AIS ร่วม มข.และพาณิชย์จังหวัดมอบเครื่องสีข้าวส่งเสริมศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

สำนักข่าว  :        korattimes.com

URL  :      https://www.korattimes.com/11115-2/

วันที่เผยแพร่  :  4  Apr  2024 

Scroll to Top