สำนักบริการวิชาการ มข. สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ฯ UpSkill เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1

               สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ระเบียบ และความรู้ทางวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น” รุ่นที่ 1 วันที่ 3 – 5 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเดอศิตาปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย์
         วิทยากรโดย ดร. จตุรัฐชัย จินตนาสิทธิคุณ (ปลัดเอด) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการบรรยายให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย แนวคิดทฤษฎีทางการบริหาร และสมรรถนะทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลระดับกลาง พร้อมทีม ฝึกปฏิบัติจริงโดยการทำแบบทดสอบองค์ความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านระเบียบกฎหมาย (Legal Regulations) ความรู้การบริหาร (Management Knowledge) และสมรรถนะทางการบริหาร (Administrative Competency)
        ซึ่งหลักสูตรนี้ได้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการและบริหารงานในท้องถิ่น ความรู้ทางวิชาการที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการในท้องถิ่น และกฎหมาย กฎ ระเบียบที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายประจำทั้งที่เป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานจ้าง อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
Scroll to Top