ขอเชิญเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ 22 มี.ค. 67

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ ฉบับที่ 3/2567
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ

หมายเลข 1
รศ.ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก
คณะทันตแพทยศาสตร์

ข้อมูลผู้สมัคร

หมายเลข 2
รศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์
คณะเศรษฐศาสตร์

ข้อมูลผู้สมัคร

หมายเลข 3
ผศ.ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน
คณะสหวิทยาการ

ข้อมูลผู้สมัคร

หมายเลข 4
ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลผู้สมัคร

หมายเลข 5
รศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข์
คณะเทคนิคการแพทย์

ข้อมูลผู้สมัคร

หมายเลข 6
ศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
คณะเกษตรศาสตร์

ข้อมูลผู้สมัคร

หมายเลข 7
ศ.นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน
คณะแพทยศาสตร์

ข้อมูลผู้สมัคร

หมายเลข 8
ศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลผู้สมัคร

หมายเลข 9
ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์
คณะแพทยศาสตร์

ข้อมูลผู้สมัคร

ที่มา https://council.kku.ac.th/post/5647

Scroll to Top