“บัณฑิต มข.” ใครมีงานทำยกมือขึ้น! ร่วมทำแบบสำรวจประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีกำหนดพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2566 ในช่วงระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2566 เพื่อให้การเก็บข้อมูลบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นในโอกาสต่อไป

กองยุทธศาสตร์ วางแผน และประเมินผล สำนักงานอธิการบดี จึงขอความร่วมมือเก็บข้อมูลสำรวจการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2565 (บัณฑิตรุ่นที่ 56) ผ่านทางลิงก์ https://kku.world/kkuemployment2023 หรือสแกน QR CODE

ทั้งนี้ บัณฑิตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสาน นางสาวอรทัย ลุลงยศ งานแผนและประเมินผล กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี เบอร์ติดต่อภายใน 48679 หรือ e-mail : lorata@kku.ac.th

Scroll to Top