สำนักบริการวิชาการ Upskill บุคลากรงานพัสดุ เสริมความรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 1

     

    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตร “กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมาย การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพ การจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง การเขียน Spec เพื่อให้ได้พัสดุตรงตามความต้องการ การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อลดความเสี่ยงในการอุทธรณ์ หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ และการดำเนินการตาม ว 56 แนวทางการบริหารสัญญาตาม ว 124 และ ว 125 แนวทางปรับลดเนื้องานตาม ว 452” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 89 ท่าน