สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับ”โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์คุณูปการ”

วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2566 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.จาง เจียเจิ้ง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) รับมอบ”โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์คุณูปการ” จาก ท่านธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ เทศมนตรีนครขอนแก่น  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 88 ปีเทศบาลนครขอนแก่น ในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2566 ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร

นับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจหลัก คือ “การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการแก่จังหวัดขอนแก่น เผยแพร่สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ดังนั้นสถาบันขงจื่อ ไม่เพียงแค่ให้บริการและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนรวมถึงการสอบวัดระดับภาษาจีนเท่านั้น ยังสนับสนุนครูและอาสาสมัครชาวจีนในการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมภาษาจีน  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความร่วมมืออันดีมาโดยตลอดเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีการขยายวงกว้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Scroll to Top