สำนักบริการวิชาการ มข. จับมือ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น Upskill บุคลากร ในหลักสูตรอบรมการจัดทำรายงานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel Advanced และ Google Data Studio

           
             สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดหลักสูตร Excel Advanced และการรายงานผลในรูปแบบ Pivot Data และ Google Data Studio ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ
            การอบรมในครั้งนี้ นำโดย รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการและเป็นวิทยากรหลักในการสอนหลักสูตร พร้อมด้วย นายประหยัด สืบเมืองซ้าย นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งมีเนื้อหาการอบรมเป็นการให้ความรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel และการประยุกต์ขั้น Advanced การนำเสนอใช้ข้อมูลสารสนเทศด้วย Pivot Data และ Google Data Studio เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในหน่วยงาน
        นายนิรุต ป้องสีดา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ในการจัดหลักสูตรในครั้งเพื่อบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักฯ สามารถจัดการและประมวลผลข้อมูล เพื่อให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนี้ยังเป็นการเสริมทักษะทาง Digital (DQ) ให้กับบุคลากรในหน่วยงานอีกด้วย
          จากผลการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการจัดการข้อมูลสารสนเทศขั้นพื้นฐาน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และสามารถนำโปรแกรมที่เหมาะสมและใช้งานได้สะดวก มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่มีอยู่ โดยการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายและมีความน่าสนใจ สามารถใช้ประกอบการรายงานและการตัดสินใจได้จริง
Scroll to Top