ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ผนึกกำลังเครือข่ายครูศิลปะจังหวัดขอนแก่น สร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านศิลปะร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมเครือข่ายครูศิลปะ Art Teacher Network

นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ,นายวรศักดิ์ วรยศ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ,นายฐัพไทย  ถาวร ผู้จัดการหอศิลป์ และบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับบุคลากรโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นำโดยนางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยตัวแทนครูด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ จากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น โรงเรียนละ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 58 โรงเรียน

โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเครือข่ายครูศิลปะระดับมัธยมในจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านศิลปะร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ภายในการประชุมนำชมวีดิทัศน์แนะนำศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและหอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการแนะนำผู้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายครูศิลปะ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคลากรโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

พร้อมทั้งมีการหารือในการจัดตั้งเครือข่ายครูศิลปะ Art Teacher Network มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหาแนวทางความร่วมมือเครือข่ายครูศิลปะกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ >> https://kku.world/v6hbp

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top