คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานเด่นโครงการ U2T ต่อยอดสู่ตลาดระดับประเทศร่วมกับ อว. และฝ่ายนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อเร็วๆนี้  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย ผศ.ดร. เยาวพา ตรีกมล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และนางสาวกนกอร ตั้งจิตเจริญกิจ ผู้ประสานงานโครงการ U2T for BCG เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลิตผลจากโครงการ U2T for BCG ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยผสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คลินิกเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ฯลฯ และรับฟังประเด็นความต้องการของผู้ประกอบการ

สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับการประสานงานจากนางสาววราภรณ์ ผิวพรรณงาม รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้าร่วมโครงการ  มีตำบลตัวแทนโครงการจากจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วม 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลโพนทอง และตำบลห้วยโพธิ์ ซึ่งโดดเด่นด้านการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมเสื่อกกและผ้าฝ้ายให้มีความหลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบเข้ามาประยุกต์ รวมถึงมีการแปรรูปหญ้าเลี้ยงสัตว์เนเปียร์ให้อยู่ในรูปแบบหญ้าหมัก มีกระบวนการวัดความชื้นที่เหมาะสมตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้สามารถบรรจุและเก็บรักษาได้นาน สามารถส่งขายได้ทั่วประเทศ  ซึ่งนวัตกรรมของทั้งสองตำบลสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่น ทำให้บัณฑิตจบใหม่มีรายได้ และมีการสั่งซื้อจากที่ต่างๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานโครงการฯ ได้เยี่ยมชมบู๊ทผลิตภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์ และกล่าวชื่นชมในความสำเร็จ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศ

Scroll to Top