“อว.ต่อยอดผลิตภัณฑ์โครงการ U2T for BCG เสริมการตลาด เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชน”

วันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานและกล่าวเปิดกิจกรรมฯ และนายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สป.อว. กล่าวชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสป.อว. จากนั้น เป็นกิจกรรมรับฟังประเด็นความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวพรชวรัตน์ ฐานมั่น ผู้จัดการแผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม เข้าร่วม นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนา และการจัดนิทรรศการออกบูทของผู้ประกอบการ ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลิตผลจากโครงการ U2T for BCG ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยผสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คลินิกเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ฯลฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งด้านเทคโนโลยี การตลาด เป็นต้น ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต่อไป
ภาพ : พรชวรัตน์
ข่าว : ณัฐกานต์
Scroll to Top