สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมหารือ สคร.7 ต่อยอดการขับเคลื่อน OV-CCA ในเขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม กรรมการและเลขานุการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และ ผศ.นพ.อรรถพล ติตะปัญ กรรมการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมหารือกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น นำโดย นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น เกี่ยวกับ “แนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

รศ.วัชรินทร์ ลอยลม กรรมการและเลขานุการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวว่า “…สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นคู่ภาคีขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ทั้ง องค์ความรู้ เทคนิควิธีการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงงบประมาณบางส่วน เพื่อต่อยอดจากปีที่ผ่านมา…”

โดยที่ประชุมได้หารือจนสรุปเป็นแนวทางการขับเคลื่อนหลัก ดังนี้

  1. เพิ่มจำนวนเป้าหมายการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนในปัสสาวะ ในพื้นที่ที่มีความชุกสูง
  2. นำรูปแบบอำเภอต้นแบบการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “อำเภอต้นแบบ” ไปใช้ในพื้นที่ที่มีความชุกสูง
  3. ขับเคลื่อนประเด็นอาหารปลอดภัย: ปลาปลอดพยาธิใบไม้ตับ และ
  4. ส่งเสริมการนำหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน

“…เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา จึงได้เชิญทุกท่านร่วมหารือกันในวันนี้ สิ่งที่หารือกันในวันนี้ จะต้องขับเคลื่อนอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ และถือเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของ ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้ซึ่งอุทิศตนให้แก่งานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วย…” นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น กล่าว

ภาพ : ภาคภูมิ ขามพิทักษ์
ข่าว : ธนาราช คงคารักษ์

Scroll to Top