QSHC ให้ความรู้การทำ CPR  โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

QSHC ให้ความรู้การทำ CPR  โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

(วันที่ 21-22 กค. 2565)  ทีม CPR ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน และโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมเสริมพื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นในกรณีฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีคติที่ว่า “CPR คุณก็ทำได้”  เนื่องจากปัจจุบันตัวเลขการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ  โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตและอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การทำ CPR ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ (เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED) อย่างถูกต้อง จึงเป็นโอกาสที่เราจะสามารถยื้อชีวิตของผู้ประสบเหตุให้รอดชีวิตได้มากขึ้น  

สำหรับ โครงการจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)  จะมีการอบรมไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น  ให้ครบทั้ง 11 แห่ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 นี้

 

Scroll to Top