รีบสมัครก่อนครบจำนวน ! การออกแบบและโปรแกรม Self Driving Mobile Robot ขั้นต้น

สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญชวนบุคลากรทุกคณะหน่วยงานและผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม กําหนดจัดทําหลักสูตรระยะสั้น การออกแบบและโปรแกรม Self Driving Mobile Robot ขั้นต้น เปิดรับสมัคร จํานวน 20 ท่าน ค่าลงทะเบียน ท่านละ 9,000.- บาท อบรมในวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง LAB ARIS ตึก EN15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565  สามารถลงทะเบียน
ได้ที่   https://kku.world/cbfnb

 

Scroll to Top