สำนักหอสมุด และศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนะทักษะด้านการใช้ชีวิต Life Skill กับ Financial Learning Programs the series : Session 2

สำนักหอสมุด และศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนะทักษะด้านการใช้ชีวิต Life Skill กับ Financial Learning Programs the series : Session 2

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำนักหอสมุด ในฐานะเป็น “ศูนย์กลางของการเรียนรู้สำหรับทุกคน (Learning center for all)” การให้บริการสารสนเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักหอสมุดจึงต้องดำเนินการผ่านช่องทางและรูปแบบที่หลากหลาย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโปรแกรม (Learning program) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการบริการที่ตรงกับความสนใจของตน

สำนักหอสมุดจึงจัดอบรมโครงการอบรมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปี 2 Financial Learning Program the series ขึ้นในระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. ในรูปแบบ Hybrid Blended Learning โดยผู้เข้าเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งแบบ Realtime (Zoom Meeting/FB Live) และ เรียนรู้ย้อนหลังแบบ Anywhere, Anytime โดยมีการจัด 8 ครั้ง 8 หัวข้อ ดังนี้

1. Financial Learning Programs the series session2 : ep1 การวางแผนภาษีเพื่อส่งต่อมรดกและความมั่งคั่ง
วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. วิทยากรโดย ผศ.ดร.อัจฉราพร สีหวัฒนะ และผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา

2. Financial Learning Programs the series session2 : ep2 การลงทุนสำหรับนักลงทุนมือใหม่
วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. วิทยากรโดย ดร. ปาริฉัตร ศิลปเทศ และผศ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์

3. Financial Learning Programs the series session2 : ep3 การลงทุนในกองทุนรวม : How to?
วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. วิทยากรโดย ผศ.ดร. จักรกฤช เจียวิริยบุญญา

4. Financial Learning Programs the series session2 : ep4 ลงทุนในหุ้นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. วิทยากรโดย ดร. พงษ์สุทธิ ฟื้นแสน

5. Financial Learning Programs the series session2 : ep5 การเปิดพอร์ตการลงทุนแบบมืออาชีพ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. วิทยากรโดย ผศ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ และ นางสาว วริศรา เถื่อนบัวระบัติ

6. Financial Learning Programs the series session2 : ep6 รวยง่ายๆ แบบไม่ปวดหัวกับอสังหาริมทรัพย์
วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. วิทยากรโดย ผศ.วิไลพร ไพศาล (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)

7. Financial Learning Programs the series session2 : ep7 ลงทุนในตลาดการเงินดิจิทัลอย่างไรไม่ให้เป็นแมงเม่า
วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. วิทยากรโดย ผศ.ดร. จักรกฤช เจียวิริยบุญญา และ ดร. ปาริฉัตร ศิลปเทศ

8. Financial Learning Programs the series session2 : ep8 ฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. วิทยากรโดย รศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ (คณะเศรษฐศาสตร์)

ในการจัด Learning Programs ในครั้งนี้ได้รับความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมทั้ง 8 ครั้งกว่า 1,092 คน ซึ่งสำนักหอสมุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป จะได้รับความรู้ ทักษะ และความเข้าใจด้านการวางแผนด้านการเงิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต (Life skills) เพิ่มขึ้น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง หรือท่านที่สนใจรับชมย้อนหลังได้ 3ช่องทาง 1) เว็บไซต์ Learning Program https://lib.kku.ac.th/lp.php 2) Youtube KKU Library Channel https://www.youtube.com/watch?v=snmXKP1UnIU&list=PLFa0UeA2BtGRe44Y8w-XmlCYBKHfy_MW- และ 3) Facebook Khon Kaen University Library

ข่าว/ภาพ: นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล

Scroll to Top