ทันตแพทย์มข.ประชุมนานาชาติเติมกึ๋นด้านวิชาการ (กรอบบ่าย)