กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.เตช บุนนาค

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายคุรุจิต นาครทรรพ

นายปราโมทย์ วิทยาสุข

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

นายสุรพล เพชรวรา

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์

นายพงศ์จรัส รวยร่ำ

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ศ.เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์

ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายอำนาจ พรหมสูตร

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายมรกต พิธรัตน์

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย

รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร ปณิธาน พีรพัฒนา

รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจำ

นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสุภารัตน์ มูลศรี

[ English ]

Scroll to Top