สินไซรู้ใจตน จากนวัตกรรมการแสดง สู่ความภาคภูมิใจในรากเหง้าตนเอง

นวัตกรรมไม่ได้หมายถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ศิลปะก็สามารถนำมาพัฒนาให้กลายเป็นนวัตกรรมได้เช่นเดียวกัน ซึ่งการแสดงหุ่นร่วมสมัย เรื่อง สินไซรู้ใจตน  ที่พัฒนาขึ้นจากโครงการวิจัยเรื่อง “สินไซเด็กเทวดา-มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ฝึกทักษะชีวิตและความเข้าใจผ่านกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงหุ่นร่วมสมัย” เป็นนวัตกรรมเชิงการแสดงอีกชิ้นหนึ่งที่ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา การละคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศิลปิน ชาวบ้าน เยาวชนในชนบท  ที่นำไปสู่การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองให้กับเยาวชนในภาคอีสาน

Scroll to Top