มข.ชวนบุคลากรเดินหน้าค่านิยม SMART มุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก”

มข.ชวนบุคลากรเดินหน้าค่านิยม SMART มุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก”
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับเปลี่ยนค่านิยมองค์กร SMART ให้สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่สําคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน เป้าหมาย และการตัดสินใจของบุคลากร ให้ทุกคนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก”
ติดตามรายการอื่น ๆ KKU Channel ได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/
Youtube Khon Kean University : https://www.youtube.com/@kkuchannel
TikTok Khon Kean University : https://www.tiktok.com/@khonkaenu
Twitter Khon Kean University : https://twitter.com/kkunews

Scroll to Top