todayupdatenews-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน

‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน

 

สำนักข่าว  :    todayupdatenews.com

URL  :    https://www.todayupdatenews.com/2024/04/CIGUS.html

วันที่เผยแพร่  :  20 Apr 2024 

Scroll to Top