themediaesan-มาแล้ว! มข.จัดเกษตรภาคอีสาน ปี 67 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล”

มาแล้ว! มข.จัดเกษตรภาคอีสาน ปี 67 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล” 

 

สำนักข่าว  :    themediaesan.com

URL  :      https://themediaesan.com/archives/5741

วันที่เผยแพร่  :  26 Jan 2024 

Scroll to Top