eventesan-สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill การเขียนประเมินค่างานฯ หนุนบุคลากรสายสนับสนุน เตรียมความพร้อมสู่การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill การเขียนประเมินค่างานฯ หนุนบุคลากรสายสนับสนุน เตรียมความพร้อมสู่การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

 

สำนัข่าว  :     eventesan .com

URL  :      https://www.eventesan.com/archives/30279

วันที่เผยแพร่  :   11  มกราคม  2564 

Scroll to Top