sentangsedtee-Ugly Veggies แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยช่วยลดขยะอาหาร สร้างรายได้ให้เกษตรกร

Ugly Veggies แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยช่วยลดขยะอาหาร สร้างรายได้ให้เกษตรกร

 

สำนัข่าว  :    sentangsedtee.com

 

URL  :    https://www.sentangsedtee.com/today-news/article_259520

 

วันที่เผยแพร่  :  22 Oct 2023

Scroll to Top