gotoknow-สนทนากลุ่ม ให้ความเห็นการบริหารงานของอธิการบดี มข.ปีงบประมาณ 2566

สนทนากลุ่ม ให้ความเห็นการบริหารงานของอธิการบดี มข.ปีงบประมาณ 2566

สำนักข่าว :   gotoknow.org

 

URL :  https://www.gotoknow.org/posts/714424

 

วันที่เผยแพร่ : 14 Sep 2023

Scroll to Top