Agro Tour@KKU2022

น่ารักตะมุตะมิ ม.ขอนแก่น นำนักเรียนอนุบาลวัยกะเตาะลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้ด้วยวิธีปฎิบัติจริง สอดแทรกวิถีเกษตรกรไทย สู่กำลังหลักที่สำคัญของชาติในอนาคต

มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำนักเรียนอนุบาลลงแขกเกี่ยวข้าวเรียนรู้วิธีปฎิบัติจริงสู่กำลังหลักที่สำคัญของชาติ | สยามรัฐ

Scroll to Top