5G

ทรูลงนามม.ขอนแก่นนำเทคโนโลยี 5G ยกระดับการศึกษาด้านการเกษตร

ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: เทคโนโลยี5จี

ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: เทคโนโลยี5จี(กรอบบ่าย)

Scroll to Top