โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

mgronline-อว. จับมือเครือข่าย C-อพ.สธ. 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ขับเคลื่อนงานพระราชดำริสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มข.เปิดฉากงาน “สืบสานงานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักษ์ทรัพยากร” สนองพระราชดำริฯ ฉลอง 60 ปี

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เสริมสร้างแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

 ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. (C – อพ.สธ.) ประจำปี 2565

Scroll to Top