“โคก หนอง นา โมเดลขั้นก้าวหน้า”

อธิบดีพช. นำทีมเยือนถิ่นแม่กลอง ลุยพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” พัฒนาชุมชน พัฒนาคน พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

Scroll to Top