ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

KKBS จัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น ปีที่ 2

มข. นำโครงการ U2T เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ชุมชน ตำบลเขาสวนกวาง จังหวัขอนแก่น

Scroll to Top