กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “ พิชิตทุนวิจัยต่างประเทศ ทุน NIH”

กองการต่างประเทศ มข. จัดบรรยายพิเศษ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานการทูตสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์” เดินหน้าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเต็มที่ สู่ความเป็นนานาชาติ

มข. เปิดบ้านต้อนรับคณะทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย สานสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างประเทศมุ่งสู่ความเป็นสากล

ทันตแพทย์มข.ประชุมนานาชาติเติมกึ๋นด้านวิชาการ (กรอบบ่าย)

Scroll to Top