ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Loading Events

« All Events

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต IT Learning Program the Series : Session2 EP.3 : การตรวจสอบผลงานทางวิชาการที่เขียนโดยใช้ Generative AI

25 เมษายน @ 13:30 น. - 16:30 น.

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเพิ่มพูนทักษะด้าน IT ผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ในการอบรมหลักสูตร IT Learning Program the Series : Session2 พบกับ 4 หัวข้อที่น่าสนใจ ที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ Generative AI ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำ เครื่องมือ Generative A มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2566-มิถุนายน 2567 หลักสูตรนี้มีเกียรติบัตรมอบให้ทุกท่านที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://liblearning.kku.ac.th

EP.3 : การตรวจสอบผลงานทางวิชาการที่เขียนโดยใช้ Generative AI วิทยากรโดย รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม นายศิวะนัท ศรีสุนทร บรรณารักษ์ชำนาญการ นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นางธิดารัตน์ อภิญญานนท์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักหอสมุด ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://liblearning.kku.ac.th/seminars/fa0b5304-74ce-43e6-9751-b11d8d3b86ff

หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาได้รับหน่วยกิจกรรมด้านที่ 1 การพัฒนาตนเอง และได้รับเกียรติบัตรให้สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมทุกหลักสูตร

Organizer

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Phone
0800722554
Scroll to Top