Ecological

มข. เชิญ Prof. Schekman นักวิจัยรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ปาฐกถาในโอกาส 60 ปี ชี้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมขั้นพื้นฐาน สำคัญต่อความก้าวหน้าของชาติ

COLA มข. ร่วมวงโสเหล่ “แรงงานอีสาน กลางกระแส Soft Power” ค้นหาโจทย์สำคัญในการพัฒนายกระดับแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย ในรายการ ฟังเสียงประเทศไทย (Thai PBS)

ธันย์ชนก สมหนู นักศึกษา ป.โท คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับทีมนักวิจัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก!

COLA หารือ SC KKU ปั้นหลักสูตร “ตรีควบโท” Life Long Education บูรณาการข้ามศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารภาครัฐให้กับผู้เรียน

COLA มข. ร่วมบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มทิศทางการพัฒนาการเมืองไทย” สร้างความเข้าใจด้านการเมืองและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทยให้แก่เจ้าหน้าที่กงสุลจีน

Scroll to Top