ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดอบรมขับเคลื่อนโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. และการรักษามาตรฐานในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

วันที่ 30 มีนาคม 2565  ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. –  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. –  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  จัดอบรมขับเคลื่อนโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. และการรักษามาตรฐานในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งจัดในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (Video Conference) ผ่านระบบ ZOOM Meeting  ถ่ายทอดสดจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 315 คน

การอบรมในครั้งนี้ ผศ.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม ดังนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดการฝึกอบรมขับเคลื่อนโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. และการรักษามาตรฐาน ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมเป็น ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรหน่วยงานสนองพระราชดำริ และบุคคลอื่นที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ดำเนินงานสนองพระราชดำริงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้อง ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

          จากนั้น ศูนย์ประสานงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทั้ง 5 แห่ง ได้แนะนำหน่วยงานให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึง ขอบเขตพื้นที่การดำเนินงาน ผู้ประสานงาน และที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อ โดยมีศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ดังต่อไปนี้

– ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดย อ.จิราภรณ์ สุมังคะ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

– ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  โดย ผศ.ดร.สรฉัตร เทียมดาว และ อาจารย์ชาคริต วังคะออม คณะทำงานฯ

– ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร โดย ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร

– ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น โดย ดร.พันธกานต์  แก้วอาษา ประธานฝ่ายจัดฝึดอบรม ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

– ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. –  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ห้วยแสน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

      การอบรมขับเคลื่อนโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. และการรักษามาตรฐานในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

     การบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

     การบรรยาย โดย นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

     การบรรยาย โดย นายอำนาจ ชนชนะชัย ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในหัวข้อ วิธีการดำเนินงานและการบริหารจัดการเรียนรู้งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นฝ่ายบุคลากรและฝ่ายระบบ

     การบรรยาย โดย นางจารุวรรณ ทิพย์ทอง ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในหัวข้อ วิธีการดำเนินงานและการบริหารจัดการเรียนรู้งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการจัดการเรียนรู้ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น)

และการบรรยายโดย นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในหัวข้อ การรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

Scroll to Top