มข.ระดมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต”

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.พญ.วิยะดา ปัญจรัก รองผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี นักศึกษา มงคล คำคนซื่อ นายกองค์การนักศึกษา มข. และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร บุคลากรนักศึกษา ภายใต้การประสานงานดำเนินกิจกรรมโครงการโดยกองสื่อสารองค์กร ได้เดินทางเพื่อนำสิ่งของเครื่องอุโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นที่ได้จัดเตรียมไปด้วยงบประมาณมหาวิทยาลัยและเงินกองทุนมอดินแดง คลังเลือดกลาง พร้อมสิ่งของที่ได้รับการบริจาคซึ่งได้เปิดรับบริจาคที่อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษาและคณะหน่วยงานต่างๆที่สมทบในกิจกรรม “มข.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ในโครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต” โดยจัดทำเป็นถุงยังชีพพร้อมเจลแอลกอฮอล์จากคณะเภสัชศาสตร์ และหน้ากากอนามัยโดย บ.มิสลิลลี่ จำกัด และ น้ำดื่มตราสิงห์ โดยบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด มอบผู้ประสบภัย  ณ ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นจำนวนของบริจาค รวม 475 ชุดตามจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ยังมีสิ่งของบริจาคซึ่งมาจากองค์การนักศึกษา 100 ชุดและจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์475 ชุด รวม 873 ชุด ไปยังบ้านบึงเนียม บ้านบึงสวางค์ บ้านคุยโพธิ์ และ บ้านปากเปือย

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/78778/

Scroll to Top