อธิการบดี มข. ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร Food Pilot Plant

        วันนี้ ( 18 ตุลาคม 2564 )  เวลา 09.00 – 10.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (food pilot plant) ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ ฯ   พร้อมด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี    ผศ. รัชฎา  ตั้งวงค์ไชย ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ ห้องประชุมฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ชั้น 5 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุม Zoom Meeting

        การประชุมประกอบด้วยวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการการขยายขนาดและยกระดับงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนขยายของโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร    เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการขออนุมัติกรอบอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ งบประมาณปี 2565  เพื่อปฏิบัติการ ณ โรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 ตำแหน่ง และ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร (Food Pilot Plant)    นำเสนอแผนและผลการดำเนินการของปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ซึ่งในแต่ละส่วนจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 หัวข้อ คือ  การจัดหา และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์   การขอมาตรฐาน และการให้บริการ

        ในเวทีอนาคตอุตสาหกรรมด้านเกษตรและอาหาร  จะมีนักวิชาการมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ  3 ภาคส่วน  แบ่งเป็น 6 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนในอนาคตของอุตสาหกรรมด้านเกษตรและอาหาร ก่อนจะทำประชาวิจารณ์ ขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเสนอรัฐบาลนำนโยบายผลักดันสู่ระดับประเทศ ต่อไป

         

ชมเว็บไซต์โครงการ http://khonkaenfoodinnovation.com/

Scroll to Top