สำนักหอสมุด จัด Virtual Forum: Learning Programs การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด

สำนักหอสมุด จัด Virtual Forum: Learning Programs การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด

       รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำนักหอสมุด ในฐานะเป็น “ศูนย์กลางของการเรียนรู้สำหรับทุกคน (Learning center for all)” การให้บริการสารสนเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักหอสมุดจึงต้องดำเนินการผ่านช่องทางและรูปแบบที่หลากหลาย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโปรแกรม (Learning program) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการบริการที่ตรงกับความสนใจของตน สำนักหอสมุดเล็งเห็นความสำคัญของการวางแผนการเงินจึงจึงจะจัดโครงการอบรมโครงการอบรมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ขึ้นในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. ในรูปแบบ Virtual Forum ผ่าน Zoom โดยมีการจัด 5 ครั้ง 5 หัวข้อ ดังนี้
1. Financial Learning Programs the series : EP1 การวางแผนการเงินสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตใหม่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. วิทยากรโดย: 1. อาจารย์ วิไลพร ไพศาล 2. ดร. ปาริฉัตร ศิลปเทศ
2. Financial Learning Programs the series : EP2 การวางแผนการเงินสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. วิทยากรโดย: 1. ผศ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ 2. ผศ.ดร. จักรกฤช เจียวิริยบุญญา
3. Financial Learning Programs the series : EP3 การวางแผนการเงินเมื่อเริ่มชีวิตคู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. วิทยากรโดย: 1. ดร. พงษ์สุทธิ ฟื้นแสน
 4. Financial Learning Programs the series : EP4 การวางแผนการเงินสำหรับการเลี้ยงดูลูก วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. วิทยากรโดย: 1. ผศ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ 2. ผศ. ปาริชาต บุตรวงศ์
5. Financial Learning Programs the series : EP5 การวางแผนการเงินแบบเกษียณสุข วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. วิทยากรโดย: 1. ผศ.ดร. จักรกฤช เจียวิริยบุญญา 2. ผศ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์

ในการจัด Learning Programs ในครั้งนี้ได้รับความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมทั้ง 5 ครั้งกว่า 1,356 คน ซึ่งสำนักหอสมุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป จะได้รับความรู้ ทักษะ และความเข้าใจด้านการวางแผนด้านการเงิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต (Life skills) เพิ่มขึ้น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง หรือท่านที่สนใจรับชมย้อนหลังได้ที่: https://www.youtube.com/playlist?list=PLFa0UeA2BtGRe44Y8w-XmlCYBKHfy_MW-

ข่าว/ภาพ: นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล

Scroll to Top