มข.จัดประชุมวิชาการ“เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ” ยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม

_________เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2564  รศ.นพ.ชาญชัย​  พานทองวิริยะกุล​ อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​ขอนแก่น​ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ การยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”  ซึ่งสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของ รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท ผู้อำนวยการ ได้จัดขึ้นผ่านระบบซูมและแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งมีนักวิชาการ Young Smart Farmer ผู้นำและตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจภาคเอกชน นักพัฒนา เกษตรกร และคณาจารย์ ร่วม rISNED KKU Talk ระดมกันนำเอาความรู้หลากหลายในแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร  โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กผักนวัตกรรม มข.-อว. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมรูปแบบ Onsite จำนวน 40 คน และนักศึกษา ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วทั้งภาคอีสานร่วมประชุมในรูปแบบ Zoom Online กว่า 300 คน

__________รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  กล่าวในพิธีเปิดว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ‘เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ การยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม’ ในวันนี้ และขอขอบคุณสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้จัดการประชุมวิชาการ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าประชุมจำนวนมากผ่านระบบ Zoom และ Platform Online  เป็นที่ทราบชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความมุ่งมั่นในพันธกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างคุณค่าร่วมกันในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอันที่จะนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเข้าไปปฏิบัติงานให้ได้ผลอย่างแท้จริงในพื้นที่ และเกิดการยกระดับต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำอันเกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลมาอย่างยาวนาน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ได้รับการพิสูจน์จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเด็นปัญหาและบริบทต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่”

__________“ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้เกิดผลกระทบทั้งในระดับพื้นที่และระดับภูมิภาค และสอดคล้องกับหัวข้อการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ‘เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ การยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม’ เป็นการสรุปองค์ความรู้ การวิจัย และการปฏิบัติภายในพื้นที่เสนอต่อสาธารณชน มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม​แห่งชาติ (สอวช.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกิจกรรมและผลักดันให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีสนับสนุนในภารกิจและเชิญชวนนักวิชาการ ตลอดจนภาคราชการ ภาคธุรกิจ เอกชน ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรร่วมมือกันอย่างยั่งยืน”

รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท  กล่าวว่า  “งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจากงานวิจัยที่เราได้รับทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นทุนส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขัน โดยใช้ชื่อว่า ‘โครงการยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม’ หรือ โครงการมข.แก้จน2  ต่อยอดจากโครงการเดิมที่เคยทำมาคือ โครงการมข.แก้จน ทำในระหว่างปีงบประมาณ 2557-2562  เมื่อหมดโครงการ จึงได้รับเงินอุดหนุนจาก บพข.มาทำโครงการแก้จนต่อ เพื่อยกระดับชาวบ้านโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สาเหตุความเหลื่อมล้ำมีหลายอย่าง  แต่ได้เลือกเรื่องการเกษตรเป็นที่ตั้ง และนำมาสู่โครงการ ผักปลอดภัย โดยที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม เนื่องจากผักเป็นสิ่งที่ปลูกหมุนเวียนเร็ว ปลูกได้ทั้ง 3 ฤดู ทำให้มีเงินหมุนหลายครั้ง โดยเลือกพื้นที่ประสบปัญหาความยากจน 5 จังหวัด 10 พื้นที่ ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธ์ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องใช้โมเดล มข.แก้จนมายกระดับ โดยเกษตรกรที่เริ่มต้นจะต้องมีระบบรวมกลุ่ม  ให้การปลูกฝังความเก่งในการใช้ระบบเกษตรปลอดภัย มีการให้ความรู้ตั้งแต่พื้นที่ปลูก โรงเรือน แปลงปลูก ให้ทำปุ๋ยใช้เอง ใช้สารชีวพรรณจัดการกับแมลงศัตรูพืช  มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์คณะเกษตร ในด้านระบบเป็นทางด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ช่วย  และเลือกใช้ระบบตลาดออนไลน์  ซึ่งได้ทำมาเกือบปีแล้วเรา ในช่วงท้ายๆ ได้ทำเป็นผักกรอบ ทำการแปรรูปเป็นน้ำผัก แม้จะประสบปัญหาจากโรคระบาดโควิดอย่างมาก แต่ก็สื่อสารกับชาวบ้านได้ด้วยระบบออนไลน์  เชื่อการยกระดับเกษตรด้วยเกษตรนวัตกรรมมีความหวัง อีกประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็จะปิดโครงการ  จะได้มีการนำเสนอผลการวิจัย ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน  จะนำข้อเสนอเชิงนโยบายให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคนโยบายของมหาวิทยาลัย และกระทรวง อว.”

__________“ผลงานในโครงการนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน  ขอขอบคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างดียิ่ง และความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยจากทุกจังหวัด นับเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีนโยบายสร้างคุณค่าแก่สังคม ที่เราทำอยู่นี่แหละคือการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมด้วยการปฏิบัติจริง ทำได้จริง และเห็นผลจริง”  รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท  กล่าวในที่สุด

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู

KKU holds a conference on “Agriculture builds the nation, innovation builds occupations” aiming at upgrading farmers with technologies and innovations

https://www.kku.ac.th/11618

Scroll to Top