นศ.สถาปัตย์ ชนะเลิศการประกวด Creative Esan ในงานสถาปนิกอีสาน’ 62 ขอนแก่น เมืองหมุดหมาน

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.  นำปัญหาเกษตรกรอีสานมาออกแบบ ศูนย์การเรียนรู้ทางเกษตร เพื่อให้เป็นเกษตรกรก้าวสู่ยุค 4.0 ในงานสถาปนิกอีสาน’ 62 ขอนแก่น เมืองหมุดหมาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิศรุต ภู่สูงเนิน  นายชยุต บุษบงก์ไพฑูรย์ นายชัยนิรันดร์ อุตทอง นายพิชิตชัย แสนณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดผลงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใต้หัวข้อ Creative Esan ในงานสถาปนิกอีสาน’ 62 ขอนแก่น เมืองหมุดหมาน ซึ่งมีพิธีประกาศผลและรับรางวัลไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ​2562 ณ ลานชั้น G เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

ทีมนักศึกษาได้อธิบายแนวความคิดการออกแบบภายใต้หัวข้อ Creative Esan ว่า ได้จำลองแบบ ศูนย์การเรียนรู้ทางเกษตรภาคอีสาน  E-SAN ARGICULTURE LEARNING CENTER ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านองค์ความรู้การเกษตรยุคใหม่และช่วยเหลือเกษตรกรภาคอีสานให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อให้เกษตรกรอีสานก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 และเป็นบริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจร ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร โดยให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่าง ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช และอื่นๆ มีผู้เชี่ยวชาญให้การปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศด้าน การเกษตรกรงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพ : ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

Scroll to Top