“ม.ขอนแก่น เสริมความรู้เทคโนโลยี ‘โดรน’ หนุนศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรภาคอุตสาหกรรม หลักสูตร “การสำรวจด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับขั้นต้น” ในช่วงพิธีเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมีบุคลากรภาคอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ณ Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

       หลักสูตร“การสำรวจด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับขั้นต้น” จัดอบรมระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2564 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ โดยมี รองศาสตราจารย์รวี หาญเผชิญ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการ Smart City พร้อมด้วยคุณพงษ์พัฒน์ กังก๋ง ผู้จัดการ Smart City Operational Centre (SCOPC) และคุณสุชาติ พรมมี ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีโดรน เป็นวิทยากรประจำหลักสูตร

       ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะแม่ข่ายการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมดังกล่าวตามภารกิจแผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) ภายใต้โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

KKU promotes “drone” technology and supports personnel in the industrial sector

https://www.kku.ac.th/10270

ภาพ : ศศิญาภา
ข่าว : ณัฐกานต์

Scroll to Top