รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ โคราช ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.

สำนักข่าว : กรมการพัฒนาชุมชน

URL : https://www.cdd.go.th/content/640324-4

วันที่เผยแพร่ : 24 มีนาคม 2564

            

วันพุธที่ 24 มีนาคม  2564  นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. กิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล เพื่อพบปะให้กำลังใจการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่แก่ครัวเรือนต้นแบบ นายพงษ์ศักดิ์ แก้วทิพย์ และสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ พื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า จากสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุขด้านการคมนาคมและอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางสังคมขนาดหนักไปทั่วทั้งโลก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข มีความมั่นคง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนการพัฒนา สำหรับการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. จะเป็นแนวทางในพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้เหมาะสมกับหมู่บ้านในภูมิสังคมต่าง ๆ  ในกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง โดยขอให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ภาคีเครือข่าย ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ สร้างการรับรู้และดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง และได้ให้ข้อเสนอแนะการทำงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในแปลง สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติการทำงานร่วมกันระหว่างครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบให้ชัดเจนและกำหนดครัวเรือนเป้าหมายในความรับผิดชอบของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อให้การทำงานที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนอย่างชัดเจนต่อไป

ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวพรรณิภา ไกรรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากช่อง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและคณะ ร่วมลงพื้นที่ติดตามสอบถาม ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล โดย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ครัวเรือนต้นแบบ (CLM) ร่วมประชุมและให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ซึ่งพบปัญหาในการดำเนินงานขุดปรับสภาพพื้นที่เนื่องจากมีหินในชั้นใต้ดินเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาตรดินขุดไม่ได้ตามจำนวนแบบแปลนโครงการ 28,800 ลูกบาศก์เมตร จึงได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขุดหนอง คลองไส้ไก่ โดยอาศัยแบบแปลนมาตรฐานเพิ่มเติมจากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาปรับรูปแบบให้สอดคล้องตามลักษณะภูมิศาสตร์และภูมิสังคมของพื้นที่เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ ในโอกาสนี้นายเกษมสุข พยุงพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน (ภาคอีสาน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด หรือ SCG ได้เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินกิจกรรม CSR ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา มีการดำเนินงานตามแนวทางของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. จำนวน ทั้งสิ้น 25 ครัวเรือน/แปลง แยกเป็นการดำเนินการในพื้นที่ 1 ไร่จำนวน 7 ครัวเรือน/แปลง และการดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่จำนวน 17 ครัวเรือน/แปลง และดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ขุดแล้ว จำนวน 1 แปลง  และมุ่งหวังว่า งบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ที่ได้รับนี้ นอกจากจะช่วยสร้างและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนแล้ว สร้างครัวเรือนเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งตนเองได้ สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ให้พี่น้องประชาชน อยู่ดี มีสุข มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ได้สมดังคำ “แก้ได้ หายจน ชีวิตมั่นคง ครอบครัวมั่งคั่ง ชุมชนยั่งยืน”

Scroll to Top