มรย. เดินหน้าพัฒนาผู้สอน จัดอบรม “Education Transformation ปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล”

สำนักข่าว : กรมประชาสัมพันธ์

URL : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210330131324515

วันที่เผยแพร่ : 30 มีนาคม 2564

          มรย. เดินหน้าพัฒนาผู้สอน จัดอบรม “Education Transformation ปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรม “Education Transformation ปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัลเพื่อรับมือผู้เรียนพันธุ์ใหม่” จัดโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา กล่าวว่า การจัดอบรมเรื่อง “Education Transformation ปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัลเพื่อรับมือผู้เรียนพันธุ์ใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีทักษะ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพและสามารถนาความรู้มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 320 คน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Scroll to Top