มข. ผนึกพลังร่วม 3 คณะ 1 องค์กร เปิดหลักสูตร ป.โท “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ” ปั้นนักบริหารยุคใหม่สู่วงการธุรกิจในระดับสากล

สำนักข่าว : khonkaenlink

URL :  https://khonkaenlink.info/home/news/12365.html

วันที่เผยแพร่ : 9 มีนาคม 2564

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 มี.ค.2564 ที่สำนักงานอุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง วิทยาลัยนาชาติ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยี และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำขึ้น โดยมีนักวิชาการและคณาจารย์ รวมไปถึงผู้ที่สนใจร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง

ศ.ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าวจะทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว คณะทำงานร่วมทั้ง 4 ฝ่ายซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยนานาชาติ, คณะเทคโนโลยี ,คณะวิทยาศาสตร์ และ อุทยานวิทยาศาสตร์ มข.  เน้นหนักในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับแนวทางที่ มข.กำหนดคือเน้นการเป็นผู้ประกอบการและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมูลค่าสูงที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยอาศัยการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ จนนำไปสู่การสร้างมุมมองใหม่ให้กับธุรกิจ

“การที่มหาบัณฑิตมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะส่งผลให้มีโอกาสก้าวหน้าในสังคมและธุรกิจได้สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรหรือผู้บริหารในระดับภูมิภาคนั้นมีความรู้ความสามารถที่เก่งรอบด้าน การจัดทำหลักสูตรดังกล่าวจึงเป็นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการกำหนดให้ต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระในหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษานอกจากจะเรียนรู้งานด้านวิชาการจากคณาจารย์ตามศาสตร์ที่เรียนแล้ว ทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของความเป็นนักบริหารมืออาชีพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอีกด้วย”

Scroll to Top