สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ 4 รพ.ใน จ.ขอนแก่น เปิดหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีเชิงรุก ตรวจมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อชาวขอนแก่น

วันที่ 5 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม กรรมการและเลขานุการสถาบันฯ ได้เข้าร่วมเปิดหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ณ โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยกิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในอำเภอต้นแบบ “เมืองขอนแก่นโมเดล” ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยทำความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลหลัก 4 โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ และโรงพยาบาลสิรินธร อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เปิดหน่วยตรวจคัดกรองบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์บริการให้กับประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้เริ่มเปิดหน่วยตรวจคัดกรองฯ ที่โรงพยาบาลขอนแก่น และ รพ.อื่นๆ ตามลำดับ ในโอกาสนี้ ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ได้มอบหนังสือ โรคมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย แก่ พญ.ฐิติมา อนุกูลอนันตชัย และ พญ.วไลรัตน์ ภักดีไทย แพทย์จาก รพ.ขอนแก่น เป็นที่ระลึก

หน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์ ที่โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบ Isan Cohort เข้ารับการตรวจ ระหว่างวันอังคาร-ศุกร์ รอบละ 20 คน ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ประชาชนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นที่สนใจจะเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี สามารถยื่นความประสงค์ลงทะเบียนได้ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน

โรคมะเร็งท่อน้ำดีนั้น สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน สามารถตรวจหามะเร็งท่อน้ำดีได้ทั้งชนิดในตับและนอกตับซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำเพราะมีความไวและความจำเพาะต่อโรคสูงมีความสะดวก ราคาไม่แพง และมีอยู่ในทุกโรงพยาบาล นอกจากนั้นยังมีเครื่องมืออื่นที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคคือ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography, CT scan) และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging, MRI) ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ช่วยในการยืนยันโรค การแยกโรค และช่วยในการวางแผนรักษาที่สำคัญมาก โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ และโรงพยาบาลสิรินธร เป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้วยเครื่องมือข้างต้นและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี ดังนั้นความร่วมมือระหว่าง 4 โรงพยาบาลในกิจกรรมดังกล่าวนี้ จึงเป็นการสร้างเครือข่ายการบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดีแก่ประชาชนอำเภอเมืองขอนแก่น และพัฒนาระบบการส่งต่อรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น พร้อมกับพัฒนาระบบการติดตามรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วยระบบ Isan cohort ให้สามารถสนับสนุนกระบวนการส่งต่อรักษาได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีเข้าถึงกระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงที อัตราการรักษาหายเพิ่มขึ้น และอัตราการเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดีลดลงในที่สุด

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Scroll to Top